ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet

ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet การใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่ทำขึ้นระหว่างคุณ ไม่ว่าจะเป็นเป็นการส่วนตัวหรือในนามของนิติบุคคลตลอดจนรูปแบบสื่อ ช่องทางสื่อ เว็บไซต์บนมือถือ หรือแอปพลิเคชันบนมือถืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยง หรือเชื่อมต่อด้วยประการอื่น (เรียกรวมกันว่า “ไซต์”) คุณยอมรับว่าโดยการเข้าถึงไซต์ คุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมด แสดงว่าคุณจะถูกห้ามอย่างชัดแจ้ง จากการใช้เว็บไซต์และคุณจะต้องยุติการใช้งานทันที ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือเอกสารที่อาจโพสต์บนเว็บไซต์เป็นครั้งคราวจะรวมไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้โดยการอ้างอิง เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet เราจะแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยการอัปเดตวันที่ “อัปเดตล่าสุด” ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และคุณสละสิทธิ์ในการรับการแจ้งเตือนเฉพาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแต่ละรายการ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เป็นระยะเพื่อรับทราบข้อมูลอัปเดต คุณจะต้องปฏิบัติตามและจะถือว่าได้รับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขใด ๆ โดยการใช้งานไซต์ต่อไปของคุณหลังจากวันที่โพสต์ข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขดังกล่าว

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขไซต์นี้เป็นทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและซอร์สโค้ด ฐานข้อมูล การทำงาน ซอฟต์แวร์ การออกแบบเว็บไซต์ เสียง วิดีโอ ข้อความ ภาพถ่าย และกราฟิกทั้งหมดบนเว็บไซต์ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) และเครื่องหมายการค้า บริการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เครื่องหมายและโลโก้ที่มีอยู่ในนั้น (“เครื่องหมาย”) เป็นของเราหรือควบคุมโดยเราหรือได้รับอนุญาตจากเรา และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของสหรัฐอเมริกา กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ และการประชุมนานาชาติ เนื้อหาและเครื่องหมายมีให้บนเว็บไซต์ “ตามที่เป็น” สำหรับข้อมูลและการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ รวบรวม เผยแพร่ซ้ำ อัปโหลด โพสต์ แสดงต่อสาธารณะ เข้ารหัส แปล ส่ง แจกจ่าย ขาย ออกใบอนุญาต หรือแสดงต่อสาธารณะ เข้ารหัส แปล ส่ง แจกจ่าย ขาย ให้อนุญาต หรือ นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไข

การรับรองผู้ใช้

โดยการใช้ไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณรับรองและรับประกันว่า: (1) ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณส่งจะเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน; (2) คุณจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวและอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวทันทีตามความจำเป็น (3) คุณมีความสามารถทางกฎหมายและคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (4) คุณไม่ใช่ผู้เยาว์ในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ (5) คุณจะไม่เข้าถึงไซต์ด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือวิธีการที่ไม่ใช่ของมนุษย์ ไม่ว่าจะผ่านบอท สคริปต์ หรืออื่น ๆ (6) คุณจะไม่ใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต; และ (7) การใช้งานไซต์ของคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ใด ๆ คุณรับทราบและยอมรับว่าการเข้าสู่ระบบสามารถใช้ได้เพียงคนเดียว (1) คนเท่านั้น และคุณจะไม่แบ่งปันการเข้าสู่ระบบเดียวในหมู่คนหลายคน คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของการเข้าสู่ระบบและบัญชีของคุณ และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ระบบหรือบัญชีของคุณ หากคุณให้ข้อมูลใด ๆ ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เรามีสิทธิ์ระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ และปฏิเสธการใช้งานไซต์ใด ๆ ในปัจจุบันหรือในอนาคต (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลดังกล่าว)

การลงทะเบียนผู้ใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณอาจต้องลงทะเบียนกับเว็บไซต์ คุณตกลงที่จะเก็บรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับ และจะต้องรับผิดชอบต่อการใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณทั้งหมด เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบ เรียกคืน หรือเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ที่คุณเลือก หากเราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าชื่อผู้ใช้ดังกล่าวไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หรือน่ารังเกียจ

Back To Top